Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2013

Το κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων φυτών και ζώων

  Το πρώτο Κόκκινο Βιβλίο εκδόθηκε το 1964 από τη Διεθνή Ένωση για την Προστασία της Φύση και μέχρι σήμερα συνεχίζει να αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο για την προστασία της βιοποικιλότητας παγκοσμίως. Αναγνωρίζεται άλλωστε ως η πιο αναλυτική και αντικειμενική διεθνής προσπάθεια αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης ζώων και φυτών.
Τα 5 κριτήρια αξιολόγησης είναι:
  • Μείωση πληθυσμού (στο παρελθόν, στο παρόν ή και αναμενόμενη στο μέλλον).
  • Περιοχή γεωγραφικής εξάπλωσης, κατακερματισμός, συρρίκνωση ή έντονες αυξομειώσεις.
  • Μικρό μέγεθος πληθυσμού, κατακερματισμός, συρρίκνωση ή έντονες αυξομειώσεις.
  • Πολύ μικρός πληθυσμός ή πολύ περιορισμένη εξάπλωση.
  • Ποσοτική ανάλυση του κινδύνου εξαφάνισης.
Κατηγορίες ένταξης των ειδών αναλόγως του βαθμού απειλής:
Κρισίμως Κινδυνεύοντα (CR) Υψηλότατος κίνδυνος εξαφάνισης από το φυσικό τους χώρο στο άμεσο μέλλον
Κινδυνεύοντα (EN) Πολύ υψηλός κίνδυνος εξαφάνισης από το φυσικό τους χώρο στο άμεσο μέλλον
Τρωτά (VU) Υψηλός κίνδυνος εξαφάνισης  από το φυσικό τους χώρο στο μεσοπρόθεσμο μέλλον
Σχεδόν απειλούμενα (NT) Ενδέχεται να ενταχθούν σε κατηγορία κινδύνου στο άμεσο μέλλον
Μειωμένου Ενδιαφέροντος (LC) Σχετικά κοινά ή ευρέως διαδεδομένα είδη
Ανεπαρκώς Γνωστά (DD) Είδη για τα οποία δεν υπάρχουν επαρκή ή κατάλληλα δεδομένα ώστε να αξιολογηθεί η κατάστασή. Μπορεί να αποδειχθούν απειλούμενα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου